ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΑΣΕΙΣ Β, Γ / 2023 - 2024

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ 2023 2024

Άξονας 1 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση

Ανάδειξη της επίδρασης των συνθηκών διαβίωσης (κοινωνικών και οικονομικών) των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική διαδικασία, διδασκαλία και μάθηση.

Ανάδειξη της αρνητικής επιρροής που έχουν στη διδασκαλία και τη μάθηση η εργασιακή επισφάλεια, η συνεχής αλλαγή τόπου διαβίωσης ή/και εργασίας, η δυσχέρεια εξεύρεσης στέγης, η οικονομική ένδεια, η εργασιακή εξουθένωση, ο εργασιακός εκφοβισμός.

Ανάδειξη της θετικής επιρροής που προκύπτει στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση, όταν πληρούνται:   η εργασιακή ικανοποίηση και η αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών, η μισθολογική τους αναβάθμιση, οι σταθερές/μόνιμες εργασιακές σχέσεις, η επικράτηση των αξιών της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, η αξιοπρεπής διαβίωση αποκλειστικά από τον μισθό, η επιστημονική, ψυχολογική και εργασιακή υποστήριξη με επιμορφωτικούς, ανατροφοδοτικούς θεσμούς.

Να βελτιωθεί το   περιεχόμενο και η μορφή των μέσων διδασκαλίας. Κοινωνική και σχολική υποστήριξη για όλους τους μαθητές με αναπηρία, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.

Ανταλλαγή εμπειριών, μελέτη ερευνών, συζήτηση και αναστοχασμός πάνω στα ζητήματα της επίδρασης των όρων διαβίωσης και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση. Συζήτηση και παρουσίαση τεκμηριωμένων ερευνητικών διδακτικών πρακτικών που ανταποκρίνονται στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συζήτηση επίκαιρων ζητημάτων και σύγχρονων αντιπαραθέσεων για την ειδική και συμπεριληπτική εκπαίδευση. Συμμετοχή σε σχετικές ημερίδες και συνέδρια. Διερεύνηση προτάσεων και λύσεων.
Β. Υλοποίηση της Δράσης (800 λέξεις)

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

3-4 Ιανουαρίου 2024: Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη με θέμα: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές προσεγγίσεις». Εισηγήθηκαν: 1.Γεώργιος Ανδρουλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.2. Αθανάσιος Καραφύλλης, Πρόεδρος του ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.3. Περικλής Παυλίδης, Πρόεδρος του ΠΤΔΕ του Α.Π.Θ.4. Νίκος Φωτόπουλος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπ/κής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

18 Ιανουαρίου 2024: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Η επίδρασή των όρων διαβίωσης και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών, στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διδασκαλία και τη μάθηση» με εισηγητές τους: 1. Σταύρο Μαυρουδέα, Καθηγητή Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου .2. Βασίλη Τσάφο, Πρόεδρο στο Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α. 3. Απόστολο Καψάλη, Επ. Καθηγητή Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Δεκέμβριος 2023 - Ιανουάριος 2024: Έρευνα για την εργασιακή εξουθένωση και το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών Π.Ε.

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024: Επεξεργασία και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων για τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την Ειδική συμπεριληπτική εκπαίδευση.

14 Απριλίου 2024: «Επίκαιρα ζητήματα και αντιπαραθέσεις για την Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Τεκμηριωμένες ερευνητικές διδακτικές πρακτικές». Εισηγητής: Garry Hornby, Ομ. Καθηγητής Ειδικής Εκπαίδευσης, University of Plymouth. Συντονιστής: Δημήτρης Αναστασίου, Καθηγητής Ειδικής Αγωγής, , Southern Illinois University.

Απρίλιος-Μάιος 2024: Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας-ανακοίνωσης στο συνέδριο – αποτελέσματα έρευνας).

Γ. Αποτίμηση της Δράσης (σε κάθε πεδίο έως 250 λέξεις)
Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος Περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών με τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία. Προώθηση του αιτήματος για ενίσχυση των εκπαιδευτικών και αναγνώριση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού τους ρόλου. Περαιτέρω καταγραφή των απόψεων και της κριτικής των εκπαιδευτικών για τα ζητήματα που άπτονται της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Διάχυση της κριτικής και των αιτημάτων προς την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Επικαιροποίηση των δεδομένων της δράσης με βάση τα στοιχεία της νέας σχολικής χρονιάς (μισθολογικές αποδοχές, αγοραστική δύναμη και πληθωρισμός, αύξηση της γραφειοκρατικής εργασίας στο σχολείο, κλπ.). Αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων για την εργασιακή εξουθένωση και αποδοχή από την πολιτεία των σχετικών αιτημάτων και προτάσεων.
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Δράσης

Το υλικό που έχει παραχθεί να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων όλης της χώρας και στα μέσα ενημέρωσης.

Προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, με άδεια, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Κάθε επιμορφωτική δράση είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης μετεκπαίδευσης, δηλαδή μιας επιμορφωτικής διαδικασίας μεγάλης διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα και με αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Η διάχυση των εισηγήσεων του Συνεδρίου και της εκδήλωσης και ο πολλαπλασιασμός παρόμοιων θεωρητικών επεξεργασιών στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η αναγνώριση της πολυπλοκότητας και του πολυδιάστατου χαρακτήρα της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της πολλαπλότητας των επιπέδων εξήγησης τους και των τρόπων με τους οποίους η κοινωνική δικαιοσύνη στην εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάλληλα σκοποθετημένη κοινωνική ένταξη που είναι συμβατή με τις πιο αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές.

Η εμφατική επισήμανση ότι αν δεν ενισχυθούν σημαντικά όλες οι δημόσιες και δωρεάν δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ειδικά σχολεία, Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη στήριξη, διαγνωστικές δομές) θα οδηγηθούμε σε ένα τοπίο κοινωνικής αδικίας και εκπαιδευτικής ανισότητας με αναποτελεσματική, ακατάλληλη και αδιαφοροποίητη εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η ανάδειξη των προτάσεων που επιδρούν θετικά στην επαγγελματική ικανοποίηση, στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, στην αναγνώριση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών: μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αξιοπρεπής διαβίωση αποκλειστικά από τον μισθό τους, σταθερές/μόνιμες εργασιακές σχέσεις, επιστημονική, ψυχολογική και εργασιακή υποστήριξη με επιμορφωτικούς, ανατροφοδοτικούς θεσμούς και υπεράσπιση του επιστημονικού κύρους και της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών, γενναία χρηματοδότηση της εκπαίδευσης.

Η απαλλαγή από τον ολοένα αυξανόμενο φόρτο γραφειοκρατικής εργασίας, συχνά χωρίς κανένα απολύτως όφελος για τη λειτουργία του σχολείου και, κυρίως, για την παιδαγωγική λειτουργία του.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Οι εισηγήσεις της ημερίδας και της εκδήλωσης, οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και η συλλογική εργασία για τη διαμόρφωση αποδελτίωση, τεχνική επεξεργασία και ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του ερευνητικού ερωτηματολογίου είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα το υλικό των υποτιτλισμένων ταινιών που παρήχθη, αποτελεί σημαντική συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Υλικό́ που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=H7DIvhYH42s

Video 2: https://youtube.com/live/DLFAFnIK558?feature=share (Gr)

https://youtube.com/live/Eqh6NpZU1OY?feature=share (En)

Κείμενα 1: http://doe.gr/wp-content/uploads/2024/05/27-EKPAIDEYTIKO-SYNEDRIO-DOE-POED-2-3-4_1.pdf

Κείμενα 2: http://doe.gr/wp-content/uploads/2024/05/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-18_2.pdf

Κείμενο 3: https://doe.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-14-4-2024/

Ερωτηματολόγιο 1: http://doe.gr/wp-content/uploads/2024/05/SurveyBma-2023-%CE%97-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B6%CF%89%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf

Ερωτηματολόγιο 2: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0HL6RKtaNnIpzZxpxF4NfbDEVwNIl1Jf8o7NkeCjQZzh60w/viewform?pli=1

Παιδαγωγικές ταινίες: http://doe.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-2024/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου του Υπουργείου Παιδείας με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών. Το γεγονός ότι οι απόψεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου δεν συζητούνται με επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.

β) Η ένταση των περιστατικών διοικητικής πίεσης, παραβίασης στοιχειωδών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, ο αυξημένος φόρτος γραφειοκρατικής εργασίας, η θεαματική αύξηση άδικων διώξεων σε βάρος εκπαιδευτικών, η απαξίωση των συλλογικών οργάνων και ιδιαίτερα του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων.

γ) Το κλίμα ανταγωνισμού και τα αρνητικά στερεότυπα που προβάλλονται στο κοινωνικό σώμα για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα φορτισμένο περιβάλλον και να ενθαρρύνεται η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών για κάθε κακοδαιμονία του εκπαιδευτικού συστήματος.

δ) Η συνολικότερη οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική κρίση και οι επιπτώσεις της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Η συμβολή των εκπαιδευτικών στον αγώνα για την υπεράσπιση των στοιχειωδών επαγγελματικών τους δικαιωμάτων

β) Η συνεργασία με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η δική τους διάθεση να συνδράμουν τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών και η υψηλή ποιότητα των εισηγήσεων.

γ) Η συστηματική καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του/της εκπαιδευτικού. Η ιστορική και κοινωνική διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παιδαγωγικές ταινίες, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για αναστοχαστική δράση.

δ) Η πληρότητα των ερωτηματολογίων καταγραφής και αποτύπωσης έρευνας τόσο για την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και για τα προβλήματα και τις ανάγκες των Ειδικών Σχολείων.

ε) Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί́

1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό́

4

Πλήρως

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η διαρκής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Η ανάδειξη επίμαχων ζητημάτων για τη συνολική θεώρηση της ειδικής συμπεριληπτικής αγωγής και εκπαίδευσης.

γ) Η επισήμανση των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

δ)Η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων, τόσο για την ειδική συμπεριληπτική εκπαίδευση, όσο και για την αναδιαμόρφωση των διδακτικών διαδικασιών.

ε) Η αποκάλυψη των αιτιών της κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης των εκπαιδευτικών και η τεκμηρίωση της συσχέτισής της με την εκπαιδευτική διαδικασία.

στ) Η ανάδειξη της σημασίας των υλικών όρων διαβίωσης των εκπαιδευτικών και της αναβάθμισης του κοινωνικού τους ρόλου.

ζ) Η αποτύπωση και καταγραφή των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών μέτρων που απαιτούνται για την αναβάθμιση και τη στήριξη του εκπαιδευτικού.

η) Η καταγραφή των παραπάνω σε έντυπη έκδοση, που διευκολύνει τη διάχυση και τη συζήτηση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό́ σχεδιασμό́ (εφόσον υπήρξαν) Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και χρονολογικά.


Άξονας 2 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχολική διαρροή, φοίτηση

Ενίσχυση της Ειδικής Εκπαίδευσης και των Ειδικών Σχολείων. Ίδρυση ειδικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων πλήρως εξοπλισμένων, με ασφαλή μεταφορά των μαθητών/τριών, με πλήρη και έγκαιρη στελέχωση από μόνιμο προσωπικό.

Εξασφάλιση από την Πολιτεία όλων των προϋποθέσεων, ώστε να παρέχεται σε όλα τα παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η εκπαίδευση που τους χρειάζεται, ιδιαίτερα στα παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μέτρα για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση, με δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα. Ουσιαστική ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ.

Καταγραφή, μελέτη και επεξεργασία των υποδομών, των αναγκών και των ελλείψεων των Ειδικών Σχολείων, σε συνδυασμό με την περαιτέρω επεξεργασία των απόψεων των εκπαιδευτικών των Ειδικών σχολείων για τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Κριτική προσέγγιση της υπάρχουσας πραγματικότητας.

Β. Υλοποίηση της Δράσης (800 λέξεις)

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

28 Απριλίου 2024: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ερευνητικά δεδομένα για τα Ειδικά Σχολεία και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ειδική συμπεριληπτική εκπαίδευση». Εισηγητές: 1. Δημήτρης Αναστασίου, Καθηγητής Ειδικής Αγωγής, , Southern Illinois University. 2. Σούλης Σπύρος, Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024: Επεξεργασία και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων για τις υποδομές, ανάγκες, ελλείψεις στα Ειδικά Σχολεία.

Απρίλιος – Μάιος 2024: Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – Επιλογή άρθρων)

Ιανουάριος 2024: Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά και κοινωνικά ζητήματα.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης (σε κάθε πεδίο έως 250 λέξεις)
Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος Περαιτέρω ανάπτυξη της συζήτησης για την άμβλυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Περαιτέρω μελέτη   των απόψεων και της κριτικής των εκπαιδευτικών για τα ζητήματα που άπτονται της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Δράσης

Το υλικό που έχει παραχθεί να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων όλης της χώρας και στα μέσα ενημέρωσης.

Προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια για όλους τους εκπαιδευτικούς, με

θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο της Δράσης

α) Η διάχυση των πορισμάτων και των εισηγήσεων της εκδήλωσης είναι σημαντική και συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων.

β) Η εξασφάλιση για όλα τα παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της φοίτησής τους στο κατάλληλο πλαίσιο με την κατάλληλη υποστήριξη. Τούτο σημαίνει στήριξη και ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων, καθώς και όλων των δημόσιων δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση της μάθησης, η συναισθηματική ανάπτυξη, η κοινωνική αποδοχή και ενδυνάμωση των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, για την κοινωνική δικαιοσύνη και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ουσιαστική συμπερίληψη στη μάθηση.

γ) Η εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών όρων (δημόσια και δωρεάν παιδεία, χρηματοδότηση υποδομές και μέσα, κατάλληλα και ασφαλή κτίρια, μόνιμο οργανικά τοποθετημένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων κλπ) ώστε να ενισχυθεί  ο ρόλος του Ειδικού Σχολείου, ως αναπόσπαστο μέρος των πλαισίων Ειδικής Αγωγής και του συστήματος της δημόσιας Εκπαίδευσης.

δ) Η έγκαιρη διάγνωση, η ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των σχέσεών τους με τους εκπαιδευτικούς, η διαρκής υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους με προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, δημόσιες δομές διάγνωσης και δωρεάν θεραπευτικές παρεμβάσεις για την προετοιμασία τους για τη ζωή.

ε) Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και πλήρη στελέχωση των Σχολείων με όλες τις ειδικότητες, με σταθερό και οργανικά τοποθετημένο προσωπικό, καθώς και την κάλυψή τους με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και τα συμπεράσματα που αποτυπώθηκαν είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα το υλικό των υποτιτλισμένων ταινιών που παρήχθη, αποτελεί σημαντική συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Υλικό́ που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video 1: https://youtube.com/live/OtTkknykPjM?feature=share

Video 2: https://youtube.com/live/beeSJmHcVcI?feature=share

Κείμενο 1: http://doe.gr/wp-content/uploads/2024/05/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-25_2.pdf

Κείμενο 2: https://doe.gr/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-28-4-2024/

Ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe11hz_-IW1g-_vkwTxlhSl75VFfRGz1dZZNwrEUPtVUrUy2Q/viewform

Παιδαγωγικές ταινίες: http://doe.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-2024/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επιλέγει τη λογική της επιβολής και του αυταρχισμού. Το γεγονός ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου, η γνώμη και οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν συζητούνται, με επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.

β) Με ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζονται οι σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

γ) Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις συνθήκες έντονης διοικητικής πίεσης υποβαθμίζουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και απαξιώνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Η συνεργασία με τους φορείς των επιστημών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η δική τους διάθεση να συνδράμουν τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών και η υψηλή ποιότητα των εισηγήσεων.

β) Η πληρότητα των ερωτηματολογίων καταγραφής και αποτύπωσης και η συλλογική εργασία και δράση όλων των συμμετεχόντων.

γ) Η ιστορική και κοινωνική διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παιδαγωγικές ταινίες, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για αναστοχαστική δράση.

δ) Η μαζική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί́

1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό́

4

Πλήρως

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η διαρκής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Η ανάδειξη της σπουδαιότητας υποστήριξης όλων των μαθητών/τριών με αναπηρία και ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.

γ) Η αναγκαιότητα ύπαρξης, στελέχωσης και υποστήριξής των Ειδικών Σχολείων.

δ) Η ανάδειξη των βασικών προβλημάτων που δημιουργεί η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική.

ε) Η διάχυση των ζητημάτων που αναδείχθηκαν, στη δημόσια σφαίρα και το δημόσιο λόγο.

στ) Η καταγραφή των παραπάνω σε ηλεκτρονική έκδοση που διευκολύνει τη συζήτηση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό́ σχεδιασμό́ (εφόσον υπήρξαν) Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και χρονολογικά.


Άξονας 3 Στόχοι Σχέδια Δράσης


Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών
Να αναδειχθεί η σημασία των συνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης ως διδακτικού παραδείγματος, καθώς και τα εμπόδια που θέτει στην εφαρμογή τους το ισχύον σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Να αναδειχθεί η δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής τάξης ως κοινότητα μάθησης, σε ένα σχολικό πλαίσιο δημοκρατίας και ισοτιμίας. Να αναδειχθούν η στάση και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο προβληματισμός που αναπτύσσεται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα αιτήματα της. Οι συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης ως εργαλείο ανάπτυξης των διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων, ενδυνάμωσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, εμπέδωσης κλίματος συνεργασίας και ενότητας μεταξύ́ των μελών της ομάδας και κατανόησης τόσο των δικών τους αναγκών και συναισθημάτων όσο και των άλλων. Οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αντιμετώπιση των διαφορών μέσα από δημοκρατικό διάλογο, με συμπεριληπτική και ενταξιακή κατεύθυνση, με ανάπτυξη συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών.

Β. Υλοποίηση της Δράσης (800 λέξεις)

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

10 Μαρτίου 2024: Συμμετοχή σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Μαθαίνοντας με τις συνεργατικές παιδαγωγικές.

Διαδικασίες και εργαλεία για το σχολείο» με εισηγητή τον Sylvain Connac, Καθηγητή en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry de Montpellier.

19 Απριλίου 2024: Συμμετοχή και παρακολούθηση διαδικτυακής ημερίδας: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης. Ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές προσεγγίσεις» με εισηγητές/τριες 1. Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών.2. Πέτρος. Χαραβιτσίδης, Επ. Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ, του Πανεπιστημίου Αθηνών.3. Νίκος Χανιωτάκης, Επ. Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε   του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 4. Ελίνα Τσιρόγκα, υπ. διδακτόρισσα στο ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ – στατιστική αναλύτρια.

Απρίλιος – Μάιος 2024: Ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας.

Ιανουάριος 2024: Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά ζητήματα.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης (σε κάθε πεδίο έως 250 λέξεις)
Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Εμβάθυνση στην έννοια της συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης. Πώς οι συνεργατικές «παιδαγωγικές» (διαδικασίες, μέθοδοι, όροι και στοχοθεσία) ισορροπούν   ανάμεσα στην ατομική διάσταση της μάθησης (δεν μαθαίνουμε όλοι ομοιόμορφα, η μάθηση απαιτεί ατομικό μόχθο και χρόνο) και την μάθηση στα πλαίσια ομαδικής συνεργασίας στο εσωτερικό της θεσμισμένης παιδαγωγικής σχέσης;

Περαιτέρω επεξεργασία και μελέτη της καταγραφής-αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχέση της έκτασης της διδασκόμενης ύλης και της δυνατότητας εφαρμογής συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας-μάθησης.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Δράσης

Το υλικό που έχει παραχθεί να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων όλης της χώρας και στα μέσα ενημέρωσης.

Προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια για όλους τους εκπαιδευτικούς, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Από την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών αναδείχτηκε ότι:

α) Η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης, η διδασκαλία, και η σχέση των μαθητών με τη γνώση μπορούν να βελτιωθούν με πρακτικές και δράσεις. Με ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας και συνεργατικές πρακτικές ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς που εξασφαλίζουν βιωματικές συνθήκες μάθησης, προωθούν την κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, εκπαιδεύουν στην αποδοχή του «άλλου» ως ίσου και διαφορετικού. Η άσκηση συνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων, όλων των αναγκαίων δομών και υποδομών, από την Πολιτεία. Με αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων επίλυσης κρίσεων και προβλημάτων που αναφύονται στο εσωτερικό της σχολικής τάξης.

β) Η άρση των παραγόντων που εμποδίζουν την εφαρμογή συνεργατικών μορφών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, όπως οι ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές, ο ανεπαρκής εξοπλισμός, η έλλειψη υποστηρικτικών θεσμών, συνεισφέρουν στην άμβλυνση των σχολικών ανισοτήτων.

γ) Η περαιτέρω επεξεργασία και μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να αναδείξει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε ο διδακτικός χρόνος να εξυπηρετεί την ενεργό εμπλοκή των  μαθητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και η συλλογική εργασία για τη διαμόρφωση, αποδελτίωση, τεχνική επεξεργασία και ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των ερευνητικών ερωτηματολογίων είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα το υλικό των υποτιτλισμένων ταινιών που παρήχθη, αποτελεί σημαντική συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Υλικό́ που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video 1: https://youtube.com/live/J4v1IuTkDdY?feature=share (Gr)

https://youtube.com/live/90tyQAgyllo?feature=share (Fr)

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=Tnr2SXW8O5g

Ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScatJV3QmNKK-kE3MzvUZ1geJDMLTt7_4od9IDbzAREQmNwXA/viewform?usp=sf_link

Κείμενο 1: http://doe.gr/wp-content/uploads/2024/05/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-10_3.pdf

Κείμενο 2: https://doe.gr/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-19-4-2024/

Παιδαγωγικές ταινίες: http://doe.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-2024/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επιλέγει τη λογική της επιβολής και του αυταρχισμού. Το γεγονός ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου, η γνώμη και οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν συζητούνται, με επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.

β) Με ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζονται οι σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

γ) Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις συνθήκες έντονης διοικητικής πίεσης υποβαθμίζουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και απαξιώνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Η συνεργασία με τους φορείς των επιστημών της Αγωγής, η δική τους διάθεση να συνδράμουν τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών και η συλλογική εργασία και δράση όλων των συμμετεχόντων.

β) Η πληρότητα του εργαλείου (ερωτηματολόγιο) καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχέση της έκτασης της διδασκόμενης ύλης και της δυνατότητας εφαρμογής συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας.

γ) Η μαζική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

δ) Η ιστορική και κοινωνική διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παιδαγωγικές ταινίες, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για αναστοχαστική δράση.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί́

1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό́

4

Πλήρως

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η διαρκής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Η ανάδειξη των υλικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας.

γ) Ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών με τα αναγκαία εργαλεία θεωρητικής θεμελίωσης των συνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης.

δ) Η καταγραφή των παραπάνω σε ηλεκτρονική έκδοση, που διευκολύνει τη συζήτηση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό́ σχεδιασμό́ (εφόσον υπήρξαν) Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και χρονολογικά.


Άξονας 4 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών Να αναδειχθούν οι εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή. Η αναγκαιότητα για σταθερές σχέσεις εργασίας με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες, για ουσιαστικό αποφασιστικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, για υποστηρικτικούς   θεσμούς και αντισταθμιστικά προγράμματα με έγκαιρη και μόνιμη στελέχωση, για οικοδόμηση ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών με κλίμα συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης.

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τους/τις μαθητές/τριες.

Η επίδραση ενός συνεργατικού, δημοκρατικού παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού πλαισίου στην ανάπτυξη των σχέσεων μαθητών / εκπαιδευτικών. Η ανάδειξη των αξιών της συνεργασίας και της αλληλεγγύης απέναντι στον άκρατο ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα

Β. Υλοποίηση της Δράσης (800 λέξεις)

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

10 Μαρτίου 2024: Συμμετοχή σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Μαθαίνοντας με τις συνεργατικές παιδαγωγικές

Διαδικασίες και εργαλεία για το σχολείο» με εισηγητή τον Sylvain Connac, Καθηγητή en sciences de l'éducation à l'université Paul-Valéry de Montpellier. 

21 Απριλίου 2024: Συμμετοχή σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεών τους μα τους/τις μαθητές/τριες» με εισηγήτριες/εισηγητές: 1. Ιωάννα Μπίμπου - Νάκου, Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του ΑΠΘ.2. Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη, Επ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Π.Τ.Δ.Ε. του ΑΠΘ.

3. Βασίλης Οικονομίδης, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ιανουάριος – Απρίλιος 2024: Εμπλουτισμός και επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων και παρουσίασή τους σε διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση.

Μάιος – Ιούνιος 2024: Ηλεκτρονική έκδοση (πρακτικά ημερίδας – επιλογή άρθρων).

Ιανουάριος 2024: Υποτιτλισμός διεθνών παραγωγών (videos) για τις θέσεις μεγάλων παιδαγωγών και τις απαντήσεις που δίνουν σε παιδαγωγικά ζητήματα.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης (σε κάθε πεδίο έως 250 λέξεις)
Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Εμβάθυνση στην έννοια της συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης. Πώς οι συνεργατικές «παιδαγωγικές» (διαδικασίες, μέθοδοι, όροι και στοχοθεσία) ισορροπούν   ανάμεσα στην ατομική διάσταση της μάθησης (δεν μαθαίνουμε όλοι ομοιόμορφα, η μάθηση απαιτεί ατομικό μόχθο και χρόνο) και την μάθηση στα πλαίσια ομαδικής συνεργασίας στο εσωτερικό της θεσμισμένης παιδαγωγικής σχέσης. Πώς οι συνεργατικές παιδαγωγικές ενισχύουν ουσιαστικά τις διαπροσωπικές σχέσεις στο ειδικό σχολείο, σε συνδυασμό με τα προγράμματα διαφοροποιημένης στήριξης.

Περαιτέρω επεξεργασία και ποιοτική μελέτη της αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις δυσκολίες και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους/τις μαθητές/τριες.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Δράσης

Το υλικό που έχει παραχθεί να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων όλης της χώρας και στα μέσα ενημέρωσης.

Προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια για όλους τους εκπαιδευτικούς, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Για τη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης, συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών παίζουν σημαντικό ρόλο, μια σειρά παράμετροι και διαστάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητο να αναδειχθούν:

1. Η δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού και ενθαρρυντικού περιβάλλοντος, χωρίς ατομικό ανταγωνισμό και την εργαλειακή εξυπηρέτηση των αναλυτικών προγραμμάτων. Η ανάδειξη των αξιών της συλλογικής λειτουργίας, απέναντι στον εξεταστικό ανταγωνισμό και την αντιπαλότητα.

2. Οι διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο οι οποίες ενισχύονται ουσιαστικά μέσα από συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας σε μία συνεργατική δομή τάξης.

3. Οι υποστηρικτικές δομές και η οργανική κάλυψή τους με όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, ΕΕΠ- ΕΒΠ που είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς παρέχουν δυνατότητες ή απαλείφουν περιορισμούς στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η λειτουργία των υποστηρικτικών δομών δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, υποστήριξης, ασφάλειας και φροντίδας,

4. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών στην τάξη, που αυξάνει τον ποιοτικό χρόνο και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης. Ο χρόνος εντός της τάξης και του Σχολείου πρέπει να εξυπηρετεί τη δυνατότητα δημιουργικών και συλλογικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

5.Η δημοκρατική λειτουργία και ο αποφασιστικός λόγος των Συλλόγων Διδασκόντων, με την αίσθηση της συλλογικότητας και τη θεσμική κατοχύρωσή της, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και αποδοχής.

6. Η επαρκής και αυξημένη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών πόρων για τη διαμόρφωση των αναγκαίων, ασφαλών και κατάλληλων χώρων, υποδομών και υλικών επιδρούν θετικά και ενισχύουν μια δυναμική σχέση μεταξύ μαθητών/τριών κι εκπαιδευτικών.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και η συλλογική εργασία για τη διαμόρφωση, αποδελτίωση, τεχνική επεξεργασία και ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των ερευνητικών ερωτηματολογίων είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα το υλικό των υποτιτλισμένων ταινιών που παρήχθη, αποτελεί σημαντική συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Υλικό́ που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video 1: https://youtube.com/live/J4v1IuTkDdY?feature=share (Gr)

https://youtube.com/live/90tyQAgyllo?feature=share (Fr)

Video 2: https://youtube.com/live/BCEssXZJNfo?feature=share

Ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHC7XQZV01sHwxNPYzqMyAoN3Uydg7HEo8VGJqbMmgO0Ddxg/viewform

Κείμενο 1: http://doe.gr/wp-content/uploads/2024/05/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-10_3.pdf

Κείμενο 2: https://doe.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-21-4-2024/

Παιδαγωγικές ταινίες: http://doe.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-2024/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επιλέγει τη λογική της επιβολής και του αυταρχισμού. Το γεγονός ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου, η γνώμη και οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν συζητούνται, με επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.

β) Με ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζονται οι σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

γ) Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις συνθήκες έντονης διοικητικής πίεσης υποβαθμίζουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και απαξιώνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Η συνεργασία με τους φορείς των επιστημών της Αγωγής, η δική τους διάθεση να συνδράμουν τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών και η συλλογική εργασία και δράση όλων των συμμετεχόντων.

β) Η πληρότητα του εργαλείου (ερωτηματολόγιο) καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχέση της έκτασης της διδασκόμενης ύλης και της δυνατότητας εφαρμογής συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας.

γ) Η μαζική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

δ) Η ιστορική και κοινωνική διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παιδαγωγικές ταινίες, διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για αναστοχαστική δράση.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί́

1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό́

4

Πλήρως

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η διαρκής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Η ανάδειξη των υλικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών –μαθητών/τριών

γ) Ο γνωστικός εξοπλισμός των εκπαιδευτικών με τα αναγκαία εργαλεία θεωρητικής θεμελίωσης   των συνεργατικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης.

δ) Η αποτύπωση και καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τους/τις μαθητές/τριες

ε) Η καταγραφή των παραπάνω σε ηλεκτρονική έκδοση, που διευκολύνει τη συζήτηση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό́ σχεδιασμό́ (εφόσον υπήρξαν) Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και χρονολογικά.


Άξονας 6 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Ανάδειξη των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική στέγη και τους σχολικούς χώρους (τάξεις, βιβλιοθήκες, αίθουσες εκδηλώσεων και συνεδριάσεων, αυλές κλπ) σε σχέση με την ανάπτυξη του προγράμματος και τις ανάγκες των παιδιών της σχολικής και προσχολικής ηλικίας, στη Γενική και την Ειδική Εκπαίδευση. Καταγραφή και διερεύνηση της σημασίας των σχολικών χώρων (τάξεις, βιβλιοθήκες, αίθουσες εκδηλώσεων και συνεδριάσεων, αυλές κλπ) και των κτιριακών υποδομών που συντελούν και αρμόζουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας, στη Γενική και την Ειδική Εκπαίδευση ..

Β. Υλοποίηση της Δράσης (800 λέξεις)

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024: Επεξεργασία και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων για τις υποδομές, ανάγκες, ελλείψεις στα Ειδικά Σχολεία.

3 Μαρτίου 2024: Συμμετοχή σε πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Η σημασία των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών στην ανάπτυξη των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικές προσεγγίσεις». Εισηγητές/ Εισηγήτριες: 1. Γιώργος Χριστόπουλος, μέλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και Πρόεδρος ΟΙΕΛΕ.2. Κυριακή Τσουκαλά, Ομ. Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών, του ΑΠΘ.3. Μανώλης Δανδουλάκης, Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων στην ΚΤΥΠ.

28 Απριλίου 2024: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ερευνητικά δεδομένα για τα Ειδικά Σχολεία και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ειδική συμπεριληπτική εκπαίδευση». Εισηγητές: 1. Δημήτρης Αναστασίου, Καθηγητής Ειδικής Αγωγής, , Southern Illinois University. 2. Σούλης Σπύρος, Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Απρίλιος – Μάιος 2024: Ηλεκτρονική Έκδοση πρακτικών ημερίδας.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης (σε κάθε πεδίο έως 250 λέξεις)
Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος Περαιτέρω καταγραφή και χαρτογράφηση των κτιριακών υποδομών, των αναγκών σε εκπαιδευτικούς, σε υλικοτεχνικές υποδομές, σε εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό, καθώς και υλοποίηση από την Πολιτεία των προτάσεων για ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών.
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Δράσης

Το υλικό που έχει παραχθεί να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων όλης της χώρας και στα μέσα ενημέρωσης.

Προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, με άδεια, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των   Παιδαγωγικών Τμημάτων. Κάθε επιμορφωτική δράση είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης μετεκπαίδευσης δηλαδή μιας επιμορφωτικής διαδικασίας μεγάλης διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα και με αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της τόσο των Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Η διάχυση των εισηγήσεων της εκδήλωσης και ο πολλαπλασιασμός παρόμοιων πρακτικών επεξεργασιών στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπου αναδεικνύονται με έμφαση τα παρακάτω:

Η παιδαγωγική σημασία που ενέχει ο σχολικός χώρος επηρεάζει καθοριστικά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών (βιολογική, συναισθηματική, γνωστική). Ο χώρος του Ειδικού Σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους ρυθμούς ανάπτυξης όλων των παιδιών. Κάθε Σχολείο, πρέπει να λειτουργεί σε κατάλληλο χώρο, να διαθέτει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, να διαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό χώρο διαμορφωμένο με τρόπο που να διευκολύνεται η κίνηση και το παιχνίδι, να ενθαρρύνεται η ενεργητική-βιωματική μάθηση και να ενισχύονται η συλλογικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ανάδειξη του προβλήματος των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών, η ανάδειξη ευθυνών και συνεπειών, με σκοπό την ενεργοποίηση της Πολιτείας στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σχολικής στέγης, άμεσης προτεραιότητας, με την επαναλειτουργία του ΟΣΚ ως αποκλειστικού δημόσιου φορέα, που θα έχει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων (σχεδιασμό - υλοποίηση - ανέγερση - εξοπλισμό).

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και τα συμπεράσματα που αποτυπώθηκαν είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα το υλικό των υποτιτλισμένων ταινιών που παρήχθη, αποτελεί σημαντική συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Υλικό́ που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video 1: https://youtube.com/live/OglkwN4iERg?feature=share

Video 2: https://youtube.com/live/beeSJmHcVcI?feature=share

Κείμενο 1: http://doe.gr/wp-content/uploads/2024/05/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-3_3.pdf

Κείμενο 2: https://doe.gr/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-28-4-2024/

Ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe11hz_-IW1g-_vkwTxlhSl75VFfRGz1dZZNwrEUPtVUrUy2Q/viewform

Παιδαγωγικές ταινίες: http://doe.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-2024/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επιλέγει τη λογική της επιβολής και του αυταρχισμού. Το γεγονός ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου, η γνώμη και οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν συζητούνται, με επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.

β) Με ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζονται οι σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

γ) Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις συνθήκες έντονης διοικητικής πίεσης υποβαθμίζουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και απαξιώνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Η συμβολή των εκπαιδευτικών στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

β) Η συνεργασία με κοινωνικούς, πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

γ) Η πληρότητα των ερωτηματολογίων καταγραφής και αποτύπωσης των στοιχείων για υποδομές, ανάγκες, ελλείψεις των σχολείων.

δ) Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί́

1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό́

4

Πλήρως

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η διαρκής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Η ανάδειξη των αιτιών και συνεπειών της υποχρηματοδότησης των Σχολείων και της ανυπαρξίας συνολικού σχεδιασμού για τη σχολική στέγη.

γ) Η ανάδειξη της σημασίας των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών για την ασφάλεια και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

δ) Η αναγκαιότητα ενίσχυσης των δημόσιων θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής, για τις οποίες την ευθύνη συγκρότησής τους έχει το ΥΠΑΙΘ, σε σχέση με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες.

ε) Η καταγραφή των παραπάνω σε ηλεκτρονική έκδοση, που διευκολύνει τη διάχυση και τη συζήτηση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό́ σχεδιασμό́ (εφόσον υπήρξαν) Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και χρονολογικά.


Άξονας 7 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Σχολείο και κοινότητα

Να αναδειχθούν προβλήματα και λύσεις στη διαχείριση επαρκούς χρηματοδότησης των λειτουργικών εξόδων των σχολείων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των σχολείων είναι να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων χωρίς άμεση ή έμμεση ιδιωτική διαμεσολάβηση.

Ανάδειξη, μέσω των δράσεων, της ανάγκης για   διαφάνεια στην κατανομή και άμεση απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα, έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικά έξοδα, συντήρηση και υποδομές καθώς και διαγραφή των χρεών των σχολικών μονάδων στις Δ.Ε.Κ.Ο., εξασφάλιση αφορολόγητου πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατάργηση του Φ.Π.Α. για τις σχολικές μονάδες, μόνιμο προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων, μόνιμο βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας στις σχολικές μονάδες. Ανάδειξη της αναγκαιότητας, στο πλαίσιο ενός γνήσιου δημόσιου δωρεάν σχολείου, να μην υφίσταται καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων.

Διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πλαισίου αρχών διαφάνειας και κατανομής της κρατικής χρηματοδότησης.

Παρουσίαση βασικών αρχών λειτουργίας της χρηματοδότησης των Σχολικών Μονάδων από τους Δήμους και τις Σχολικές Επιτροπές.

Συζήτηση για τις αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και την ανάγκη διατήρησης των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών.

Παρουσίαση ενός πλαισίου αρχών διαχείρισης που ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές και μορφωτικές ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχολικών υποδομών.

Β. Υλοποίηση της Δράσης (800 λέξεις)

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

Φεβρουάριος – Απρίλιος 2024: Προβολή της εκδήλωσης «Αιτίες και συνέπειες της υποχρηματοδότησης των σχολείων. Έμμεση και άμεση ιδιωτικοποίηση. Ο ρόλος των Σχολικών Επιτροπών. Κοινωνικές, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» σε συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών. Εισηγητές/τριες 1. Πλατανιά Βαγγελιώ, μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ, 2. Βρεττάκος Χρήστος, Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, δάσκαλος, 3. Πελετίδης Κώστας, Δήμαρχος Πατρέων, γιατρός, 4. Τσιάκος Βασίλης, Δήμαρχος Καρδίτσας, δάσκαλος.

26 Μαΐου 2024: Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Υποχρηματοδότηση των σχολείων και εκπαιδευτικές ανάγκες. Αιτίες και συνέπειες Έμμεση και άμεση ιδιωτικοποίηση. Ο ρόλος των Σχολικών Επιτροπών». Καταγραφή προβληματισμών και προβλημάτων από Διευθυντές/ντριες, Πρϊστάμενες/ους, σχετικά με τη χρηματοδότηση των σχολείων.

Μάιος – Ιούνιος 2024: Ηλεκτρονική έκδοση πρακτικών ημερίδας.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης (σε κάθε πεδίο έως 250 λέξεις)
Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος Περαιτέρω ανάδειξη των ζητημάτων που άπτονται της χρηματοδότησης των σχολείων και της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Δράσης

Το υλικό που έχει παραχθεί να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων όλης της χώρας και στα μέσα ενημέρωσης.

Προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, με άδεια, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των   Παιδαγωγικών Τμημάτων. Κάθε επιμορφωτική δράση είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης μετεκπαίδευσης δηλαδή μιας επιμορφωτικής διαδικασίας μεγάλης διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα και με αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της τόσο των Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών της πράξης, των συλλόγων διδασκόντων με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους συλλόγους γονέων, πρέπει να πραγματοποιείται σε σταθερή και συστηματική βάση στην κατεύθυνση επίλυσης των κοινών προβλημάτων και υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου, αναδεικνύοντας ότι είναι απόλυτη ανάγκη:

Η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και η αποφυγή των ιδιωτικών διαμεσολαβήσεων.

Η άμεση και διαφανής κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα.

Η σταθερή ενημέρωση των σχολείων για την κατανομή της χρηματοδότησης και τον απολογισμό κάθε έτους.

Η κρατική χορήγηση όλων των παγίων δαπανών σε όλα τα σχολεία.

Η καθιέρωση ενός δημοκρατικού πλαισίου που θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στην ενημέρωση και στον αποφασιστικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων, με διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών – ΔΕΠ, καθώς η κατάργησή τους αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και τα συμπεράσματα που αποτυπώθηκαν είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα το υλικό των υποτιτλισμένων ταινιών που παρήχθη, αποτελεί σημαντική συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Υλικό́ που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video1: https://youtube.com/live/5E6tTjMmHiE?feature=share

Video 2: https://youtube.com/live/1fC-ymxW-zs

Κείμενο 1: https://doe.gr/%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-12-5-2024/

Κείμενο 2: http://doe.gr/wp-content/uploads/2023/05/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-19_2_2023.pdf

Παιδαγωγικές ταινίες: http://doe.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-2024/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επιλέγει τη λογική της επιβολής και του αυταρχισμού. Το γεγονός ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου, η γνώμη και οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν συζητούνται, με επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.

β) Με ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζονται οι σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

γ) Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις συνθήκες έντονης διοικητικής πίεσης υποβαθμίζουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και απαξιώνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Η συμβολή των εκπαιδευτικών στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

β) Η συνεργασία με κοινωνικούς, πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

γ)Η πληρότητα των στοιχείων, των απόψεων και των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους εισηγητές/φορείς.

δ) Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί́

1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό́

4

Πλήρως

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η διαρκής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Η ανάδειξη των αιτιών και συνεπειών της υποχρηματοδότησης των Σχολείων και της ανυπαρξίας συνολικού σχεδιασμού για τη σχολική στέγη.

γ) Διερεύνηση και ανάδειξη των αυξημένων προβλημάτων και των ελλείψεων των σχολείων εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησής τους, που οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση λειτουργιών τους.

δ) Καταγραφή των πρακτικών διαχείρισης της χρηματοδότησης των σχολείων από τους Δήμους και ανάδειξη της ανάγκης για διαφανή κατανομή και άμεση απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα.

ε) Ανάδειξη της αναγκαιότητας για κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών όλων των σχολικών μονάδων και για διαφάνεια, ενημέρωση και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, στη χρηματοδότηση των σχολείων.

στ) Η καταγραφή των παραπάνω σε ηλεκτρονική έκδοση, που διευκολύνει τη διάχυση και τη συζήτηση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ανάπτυξη πλούσιου προβληματισμού και διαλόγου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό́ σχεδιασμό́ (εφόσον υπήρξαν) Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και χρονολογικά.


Άξονας 8 Στόχοι Σχέδια Δράσης
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Να αναδειχθεί ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, που λειτουργούν σε ένα δημόσιο, δωρεάν δημοκρατικό σχολείο, δεν υπηρετούνται από μια επιμορφωτική διαδικασία που έχει εργαλειακή προσέγγιση, εμπορευματοποιημένη λειτουργία και ιεραρχική δομή και οργάνωση.

Να αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία των Παιδαγωγικών Τμημάτων και η ανάγκη επαναλειτουργίας των Διδασκαλείων.

Η ανάγκη διαμόρφωσης δημόσιων και δωρεάν θεσμών επιμόρφωσης, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές και διατυπωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών της πράξης, που επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, βασίζονται σε επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα, επεξεργάζονται τη διεθνή εμπειρία, με άδεια από τα διδακτικά καθήκοντα.

Β. Υλοποίηση της Δράσης (800 λέξεις)

Πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά οι ακόλουθες ενέργειες, εκδηλώσεις, δραστηριότητες:

Μάρτιος - Απρίλιος 2024: Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων και διαμόρφωση θεματικών καταλόγων επιμορφωτικών αναγκών, τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για την εμψύχωση των ίδιων των εκπαιδευτικών ως υποκειμένων.

9 Μαϊου 2024: Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων. Διεθνής εμπειρία συγκριτικές προσεγγίσεις». Εισηγήσεις παρουσίασαν οι: Gavrielatos Angelo, NSW Teachers Federation Ελίνα Τσιρόγκα, υπ. διδακτόρισσα στο ΤΕΑΠΗ – στατιστική αναλύτρια.

Απρίλιος – Μάιος 2024: Ηλεκτρονική έκδοση Πρακτικών και επιλεγμένης αρθρογραφίας.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης (σε κάθε πεδίο έως 250 λέξεις)
Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος Περαιτέρω ανάδειξη των ζητημάτων που άπτονται της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και του δωρεάν, δημόσιου χαρακτήρα της, με απεύθυνση προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς.
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της Δράσης

Το υλικό που έχει παραχθεί να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, τους Συλλόγους Γονέων όλης της χώρας και στα μέσα ενημέρωσης.

Προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς, με άδεια, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των   Παιδαγωγικών Τμημάτων. Κάθε επιμορφωτική δράση είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης μετεκπαίδευσης δηλαδή μιας επιμορφωτικής διαδικασίας μεγάλης διάρκειας, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα και με αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου της τόσο των Παιδαγωγικών Τμημάτων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Ανάδειξη των εννοιολογικών διαφορών για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, ανάμεσα στο ΥΠΑΙΘΑ και το εκπαιδευτικό σώμα. Το ΥΠΑΙΘΑ προτείνει ως επιμόρφωση την εκμάθηση – «συμμόρφωση» στις εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, σε αντίθεση με την εκπαιδευτική κοινότητα που προτείνει εμβάθυνση στα πραγματικά εκπαιδευτικά προβλήματα και προτάσσει την ανάγκη επιμόρφωσης σε νέα εκπαιδευτικά πεδία.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτυχθήκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία πρέπει να συνδέεται τόσο με την αναζωογόνηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όσο και με τη στήριξη και αναζωογόνηση των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως ενεργών υποκειμένων.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενεργοί συνδιαμορφωτές των θεματικών, των διαδικασιών και του περιεχομένου μιας δημιουργικής επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση πρέπει να συνοδεύεται με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, να είναι δημόσια και απολύτως δωρεάν, να απευθύνεται επαναλαμβανόμενα προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, να είναι τουλάχιστον ετήσια, με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων, να είναι πλήρως αποσυσχετισμένη από κάθε λογική αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων.

Αντίθετα, το Υπουργείο επιμένει σε συγκεκριμένο μοντέλο «κλειστής, κάθετης, εργαλειακής επιμόρφωσης», χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες που διατυπώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς. Η επιμορφωτική διαδικασία εμπορευματοποιείται, μετατρέπεται σε ανταλλακτικό ατομικό προσόν, σε ανταγωνιστικό μέγεθος, σε «εκμάθηση» λειτουργικών δεξιοτήτων. Μια τέτοια διαδικασία απονευρώνει την επιμόρφωση από τη μορφωτική, κοινωνική και αξιακή της διάσταση. Ενισχύει είτε την τάση διαφοροποίησης από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σώμα, είτε ενισχύει την εμπορευματοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση.

Τα εκπαιδευτικά αιτήματα και οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως διατυπώνονται από τα εκπαιδευτικά συνδικάτα διεθνώς, θα φωτίσουν παραπέρα τα ζητήματα της επιμόρφωσης.

Να στηριχθεί και να χρηματοδοτηθεί η πρόσβαση των εκπαιδευτικών (και των μαθητών) στον πολιτισμό, τις τέχνες, τις βιβλιοθήκες και τα βιβλία.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης Οι εισηγήσεις των εκδηλώσεων και οι συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και η συλλογική εργασία για τη διαμόρφωση, αποδελτίωση, τεχνική επεξεργασία και ερμηνεία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των ερευνητικών ερωτηματολογίων είχαν σημαντικό επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα το υλικό των υποτιτλισμένων ταινιών που παρήχθη, αποτελεί σημαντική συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης.
Υλικό́ που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Video: https://youtube.com/live/dNx-scZwyno?feature=share (GR)

https://youtube.com/live/XKIC0BUBQEk?feature=share (EN)

Κείμενο: https://doe.gr/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-9-5-2024/

Παιδαγωγικές ταινίες: http://doe.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-2024/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικοί παράγοντες δυσκολίας είναι:

α) Η απουσία διαλόγου με τον συλλογικό φορέα των εκπαιδευτικών, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επιλέγει τη λογική της επιβολής και του αυταρχισμού. Το γεγονός ότι οι προτάσεις και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κλάδου, η γνώμη και οι απόψεις των εκπαιδευτικών δεν συζητούνται, με επιλογή του Υπουργείου Παιδείας.

β) Με ευθύνη της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζονται οι σύνθετες κοινωνικές, οικονομικές, ψυχικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

γ) Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις συνθήκες έντονης διοικητικής πίεσης υποβαθμίζουν τις δημοκρατικές λειτουργίες και απαξιώνουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών.

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

α) Η συμβολή των εκπαιδευτικών στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

β) Η συνεργασία με κοινωνικούς, πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς που συνέδραμαν με θετικό πνεύμα και υψηλή ποιότητα εισηγήσεων.

γ) Η πληρότητα των ερωτηματολογίων καταγραφής και αποτύπωσης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές ανάγκες και τους επιμορφωτικούς θεσμούς

δ) Η μαζική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις δράσεις.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί́

1

Ελάχιστα

2

Μερικώς

3

Σε μεγάλο βαθμό́

4

Πλήρως

Αποτελέσματα της Δράσης

α) Η διαρκής ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών με τη μαζική συμμετοχή τους στις δράσεις.

β) Διασαφηνίστηκε η διαφορά της εννοιολογικής και αξιακής προσέγγισης που υπάρχει ανάμεσα στο υπουργείο και το εκπαιδευτικό σώμα, τόσο ως προς το περιεχόμενο και την επιλογή θεματικών, όσο και ως προς τον χρόνο, τους φορείς υλοποίησης, τη διάρκεια και τους όρους συμμετοχής των εκπαιδευτικών. Αναδείχθηκαν κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές και αξιακές παράμετροι που σχετίζονται με την επιμόρφωση.

γ) Αναδείχθηκε η ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να είναι ενεργοί συνδιαμορφωτές των θεματικών, των διαδικασιών και του περιεχομένου μιας ουσιαστικής επιμορφωτικής διαδικασίας και όχι άβουλοι δέκτες άνωθεν επιλογών.

δ) Αναδείχθηκε η ανάγκη για ουσιαστική επιμόρφωση, αλλά και οι προϋποθέσεις αυτής, όπως η συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα, ο καθορισμός των θεματικών πεδίων των επιμορφώσεων με βάση τις διατυπωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και η απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για τους εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται.

ε) Διαμορφώθηκαν (μέσω της καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών) θεματικοί κατάλογοι επιμορφωτικών αναγκών, τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για την εμψύχωση των ίδιων των εκπαιδευτικών ως υποκειμένων.

στ) Διερευνήθηκε η συγκριτική διάσταση των επιμορφωτικών θεσμών σε διεθνές επίπεδο.

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό́ σχεδιασμό́ (εφόσον υπήρξαν) Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και χρονολογικά.